Terms & Conditions

Algemene voorwaarden Nurama

1. Algemeen
1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) van toepassing op iedere aanbieding, offerte, contractvoorstel, opdrachtbevestiging, bestelbon of overeenkomst tussen Nurama BVBA, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Senator Alfons Jeurissenlaan 1160 en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0537.755.429 (hierna “Nurama”) en haar klant (hierna de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Behoudens een voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege Nurama, wordt geen enkele afwijking van deze Algemene Voorwaarden aanvaard. In geval van een door Nurama aanvaarde afwijking met betrekking tot een bepaalde clausule van deze Algemene Voorwaarden, blijven alle andere bepalingen onverkort van toepassing. Nurama mag de Algemene Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra Nurama deze heeft meegedeeld aan de Klant, dan wel op het bij die mededeling door Nurama genoemde tijdstip. 1.2 De Klant wordt geacht zich volledig en onherroepelijk akkoord te verklaren met deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling of opdracht. De aanvaarding impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. 1.3 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar of strijdig is met dwingend recht. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de betwiste bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2. Omschrijving van de Werken
2.1 Een beschrijving van de door Nurama aan de Klant te leveren diensten, producten en/of goederen (daarin begrepen met betrekking tot software en/of advertising en/of creatieve diensten) (hierna de “Werken”) is opgenomen in een afzonderlijke opdrachtbevestiging en/of overeenkomst tussen Nurama en de Klant. Onverminderd hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, erkent en aanvaardt de Klant de beperkingen, garantiebeperkingen en/of eventuele andere opmerkingen en voorbehouden betreffende de uit te voeren Werken zoals opgenomen in de offerte, de orderbevestiging of de overeenkomst tussen Nurama en de Klant en/of enige andere documentatie die door Nurama ter beschikking wordt gesteld aan de Klant. 2.2 In geval van verkoop van advertenties, heeft de Klant het recht om via de software van Nurama real time-aanpassingen te doen van zijn advertenties, met dien verstande dat de Klant zich bij het gebruik van de Nurama software te allen tijde als een goede huisvader dient te gedragen. In het bijzonder is het de Klant verboden om via de digitale media boodschappen te plaatsen die Nurama schade kan berokkenen. In geval van een inbreuk op deze bepaling is de Klant aan Nurama een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van EUR 5.000 per inbreuk, te vermeerderen met EUR 500 per dag dat de inbreuk voortduurt na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling vanwege Nurama, onverminderd het recht van Nurama om vergoeding van eventueel hogere schade te vorderen. 2.3 Op Nurama rust enkel een inspanningsverbintenis met betrekking tot de uitvoering van de Werken. In geen geval gaat zij hierbij een resultaatsverbintenis aan.

3. Prijslijsten, offertes en bestellingen
3.1 Tenzij Nurama uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn alle offertes, aanbiedingen en contractvoorstellen van Nurama geheel vrijblijvend en verbinden deze Nurama niet. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, is elke geplaatste bestelling bindend voor de Klant. Een overeenkomst komt slechts tot stand op het ogenblik van (i) ondertekening van een bestelbon/orderbevestiging of overeenkomst door de Klant of (ii) de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Nurama. 3.2 Nurama bepaalt het begin en het einde van de Werken, alsook de uitvoeringstermijnen, in onderlinge overeenstemming met de Klant. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen of schriftelijk akkoord van Nurama, wordt de datum van uitvoering enkel bij wijze van inlichting/aanwijzing verstrekt en is derhalve niet bindend voor Nurama. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst, kan vertraging in de uitvoering van de Werken geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of annulering van de Werken ten voordele van de Klant. 3.3 De Klant verbindt er zich toe om binnen 5 dagen na het plaatsen van de bestelling minimaal de volgende gegevens aan te leveren indien deze nodig zijn voor de uitvoering van de Werken: teksten en gegevens op te nemen in de bestelling; digitaal logo in voldoende hoge resolutie (300 dpi); te gebruiken foto’s in voldoende hoge resolutie (300 dpi) en, in het algemeen, enige andere gegevens die Nurama noodzakelijk acht voor een correcte uitvoering van de Werken. Indien de Klant in gebreke blijft om de gevraagde gegevens aan te leveren, behoudt Nurama zich het recht voor om zelf een tekst en/of layout te bepalen, in welk geval de Klant eveneens gehouden is tot volledige betaling van de plaatsingsprijs. De Klant staat er tegenover Nurama voor in dat alle door haar aan Nurama verstrekte gegevens en zaken en het gebruik daarvan door Nurama voor de uitvoering van de Werken geen inbreuk maken op rechten (van intellectuele eigendom) van derden. De Klant vrijwaart Nurama voor alle aanspraken van derden in dat verband en zal aan Nurama de schade die zij lijdt als gevolg van die aanspraken, waaronder begrepen de kosten van verweer, vergoeden.

4. Prijzen en kosten
4.1 De Werken worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en/of de overeenkomst. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen/vergoedingen van Nurama is steeds ten laste van de Klant. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door Nurama vermelde prijzen exclusief BTW, die integraal ten laste van de Klant is. Alle huidige en toekomstige belastingen evenals alle heffingen en bijkomende kosten, van welke aard ook, in verband met de uitvoering van de Werken zijn ten laste van de Klant. 4.2 De prijsopgave heeft uitsluitend betrekking op de uitdrukkelijk vermelde Werken. Andere Werken zijn niet in de prijsopgave begrepen en worden in geval van uitvoering afzonderlijk aangerekend.
4.3 Voor elke bestelling dient een voorschot van 25% van het totale bedrag te worden betaald, tenzij anders overeengekomen in de betalingsvoorwaarden van de overeenkomst. Nurama behoudt het recht de aanvang of afwerking van de diensten en/of producten op te schorten zolang dit voorschot niet betaald is en dit zonder dat Nurama voor gebeurlijke nadelige gevolgen hiervan aansprakelijk kan worden gesteld. Bij producten (hardware / installaties) die niet geplaatst of geleverd kunnen worden door omstandigheden waarvan de verantwoordelijkheid niet bij Nurama ligt (praktische omstandigheden, vertraging van een verbouwing, vergunning niet in orde, voorschotfactuur niet betaald, annulatie of uitstel van het evenement …) wordt het saldo van het totale bedrag van de bestelling gefactureerd. 4.4 Indien de Klant, na de initiële bestelling van de Werken, wijzigingen wenst aan te brengen, kunnen deze wijzigingen enkel worden doorgevoerd indien (i) Nurama hiermee uitdrukkelijk instemt; en (ii) de Klant aanvaardt dat Nurama alle prijsaanpassingen en kosten die de wijzigingen met zich meebrengen integraal aan de Klant kan doorrekenen. 4.5 Een annulering van de Werken dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Nurama. In geval van een door Nurama aanvaarde annulering is de Klant aan Nurama, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, steeds een forfaitaire schadevergoeding van 40% van de totale prijs van de Werken verschuldigd, onverminderd het recht van Nurama om vergoeding van eventueel hogere schade te vorderen.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Enige aansprakelijkheid van Nurama (met inbegrip van haar bestuurders, zaakvoerders, werknemers, zelfstandige dienstverleners of aangestelden) t.a.v. de Klant uit welke hoofde ook (daarin begrepen verband houdend met, of met betrekking tot de (uitvoering van) de Werken), is beperkt tot datgene wat in dit artikel 5 is bepaald. Nurama is enkel aansprakelijk voor enige schade verband houdend met, of met betrekking tot de (uitvoering van) de Werken, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar fraude/bedrog. Voor overige fouten is Nurama niet aansprakelijk.
5.2 Ingeval Nurama aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nurama beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Werken, althans tot dat gedeelte van de Werken waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Nurama in ieder geval beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. 5.3 Nurama is uitsluitend aansprakelijk voor directe en voorzienbare schade. Nurama is nooit aansprakelijk voor (i) indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden; (ii) schade die bekend wordt na 6 maanden gerekend vanaf de schadeveroorzakende gebeurtenis; (iii) schade die is ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de Werken door de Klant; (iv) schade die is ontstaan door gebruik voor een ander doel dan waarvoor de Werken bestemd of geschikt zijn; (v) schade die is ontstaan door het niet (of niet juist) opvolgen van aanwijzingen en instructies van Nurama; en/of (vi) schade die is ontstaan doordat Nurama is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste/onvolledige gegevens. 5.4 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, wordt Nurama niet geacht kennis te hebben van, of rekening te houden met, de specifieke toepassing die de Klant van de uitgevoerde Werken zal maken. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de Werken maakt. De Klant vrijwaart Nurama voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Werken schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Nurama toerekenbaar is. 5.5 In geval van overmacht zal Nurama niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant voor het laattijdig of niet uitvoeren van haar verplichtingen, en zal Nurama geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van Nurama worden opgeschort totdat het geval van overmacht ophoudt te bestaan, zonder dat Nurama enige schadevergoeding verschuldigd is. Indien het geval van overmacht gedurende 90 kalenderdagen of meer voortduurt, zijn Nurama en de Klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn 5.6 Als overmacht wordt, onder meer (zonder limitatief te zijn), beschouwd: daden of verzuim door een overheid, reguleringen van een overheidsinstantie, brand, storm, overstromingen, aardbeving, ongevallen, stroompanne, uitvallen of niet-werkzaam zijn van het internet, de databank of de IT-systemen van Nurama (of van diens leveranciers of onderaannemers), een tekort aan personeel, arbeidsongeschiktheid van personeel, door leveranciers laattijdige levering en/of ongeschiktheid van of gebrek aan materialen en/of grondstoffen, staking, en elke andere omstandigheid buiten de controle van Nurama die de uitvoering of levering van de Werken door Nurama zou hinderen. Nurama is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Overmacht in hoofde van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Uitvoering, controle en klachten
6.1 De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde Werken bij de afronding van de uitvoering te onderzoeken en na te gaan of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de Werken of de factuur dienen binnen de 7 kalenderdagen volgend op de uitvoering van de Werken of de ontvangst van de factuur, per aangetekend schrijven aan Nurama ter kennis te worden gebracht. Na verloop van voormelde termijn worden de Werken of de factuur als definitief en onvoorwaardelijk aanvaard beschouwd en kan geen enkele klacht wegens gebreken, niet-conformiteit of tekorten, slechte uitvoering of onjuiste facturatie nog worden geformuleerd door de Klant. 6.2 Indien Nurama de klacht gegrond acht, is Nurama slechts gehouden tot verbetering van de uitgevoerde Werken, zonder tot enige andere schadevergoeding gehouden te zijn, welke ook de aard van de betwisting moge zijn.

7. Betaling
7.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen van Nurama contant en zonder korting (netto) betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Nurama. Bank- en andere kosten zijn ten laste van de Klant. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 7.2 De Klant kan uitsluitend bevrijdend betalen aan de aangestelde(n) van Nurama die hiertoe uitdrukkelijk in de factuur werd(en) aangeduid. Betalingen aan derden, anderen dan de uitdrukkelijk hiertoe door Nurama aangestelden, komen in geen geval in aanmerking voor de vereffening van de factuur. 7.3 Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, worden de facturen uiterlijk 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald. De gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, maakt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het geheel der schuldvorderingen, met inbegrip van de nog te vervallen schuldvorderingen, opeisbaar. In dat geval is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag nalatigheidsintrest verschuldigd overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de Klant in dat geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van EUR 125 per niet-betaalde factuur, onverminderd het recht van Nurama om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 7.4 Nurama behoudt zich het recht voor om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, de uitvoering van de Werken te schorsen of slechts uit te voeren tegen contante betaling. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, schort een protest van de factuur de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op. 7.5 Het niet onmiddellijk optreden door Nurama tegen een tekortkoming van de Klant, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van Nurama aan het recht zich later op deze tekortkoming te beroepen. 7.6 Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld. 7.7 Indien er bij Nurama op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Nurama zich uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van de Werken op te schorten en voor nog uit te voeren Werken een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt Nurama zich het recht voor om de uitvoering van de Werken definitief stop te zetten en de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te beëindigen. In voorkomend geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 40% van de totale prijs van de Werken verschuldigd. 7.8 Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zijn alle buitengerechtelijke (bv. incassokosten) en gerechtelijke kosten (o.a. dagvaardingskosten en erelonen van advocaten) die Nurama dient te maken teneinde de Klant te dwingen om zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, voor rekening van de Klant.

8. Ontbinding
8.1 Nurama heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van de facturen); (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of regeling in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen van 31 januari 2009 (voor zover van toepassing, overeenkomstig artikel 35 van die wet) door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt; (v) indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant; (vi) indien de Klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten c.q. andere door Nurama gevraagde zekerheden te stellen; of (vii) indien Nurama goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens Nurama zal nakomen. 8.2 In geval van ontbinding behoudt Nurama zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Nurama heeft geleden en worden alle vorderingen van Nurama op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

9. Intellectuele eigendom
De Klant erkent en aanvaardt dat Nurama (en/of haar licentiehouders, leveranciers of onderaannemers) te allen tijde het exclusieve eigendomsrecht behoudt van alle (intellectuele) eigendomsrechten (met inbegrip van, zonder beperking, alle software, algoritmes, bron- en lettercodes, databanken, merken, octrooien, auteursrechten, verbonden rechten, ontwerpen, modellen, tekeningen en zakengeheimen, alsmede de wijzigingen, updates en verbeteringen daarvan) die voortvloeien uit, verband houden met of betrekking hebben op de Werken, de software, het platform, de bedrijfsactiviteiten en de handelsmerken van Nurama, alsmede elk handelsmerk en logo dat eigendom is van, of wordt gecontroleerd door Nurama en/of haar licentiehouders en die via de Werken of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld van de Klant. Intellectuele eigendomsrechten worden in geen geval overdragen aan de Klant. De Klant erkent en aanvaardt dat zij geen rechten of aanspraken kan doen gelden met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Nurama, en dat zij evenmin rechten met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten kan toekennen of overdragen aan derden. Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van de Werken, de software of de producten van Nurama, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Nurama.

10. Privacy
10.1 Indien en in de mate dat Nurama persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt, zal dit steeds gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals van tijd tot tijd van toepassing). 10.2 De Klant stemt ermee in (en garandeert desgevallend dat de desbetreffende natuurlijke personen hiervoor hun toestemming hebben verleend) dat Nurama het recht heeft om persoonsgegevens die de Klant (of haar vertegenwoordigers) aan Nurama overmaakt in het kader van de commerciële relatie in de gegevensbank van Nurama mogen worden opgenomen en verwerkt. Nurama treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: Marketing. 10.3 Op schriftelijk verzoek heeft de betrokken natuurlijke persoon waarvan de gegevens worden verwerkt een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens. Elke natuurlijke persoon kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door Nurama hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
11.1 Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 11.2 Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.